Informații utile

Pregătirea persoanelor decedate

Deținem singura sală autorizată din județul Buzău, pentru toaletarea si imbălsamarea  persoanelor decedate.

Contactați-ne telefonic! 0732.320.164

 1. Un reprezentant al Centrului de Servicii Funerare „Simon Cirineanul” se va deplasa la domiciliul dumneavoastră, unde vă va prezenta un catalog pentru alegerea sicriului și a serviciilor pe care le doriți.
 2. Reprezentanții noștri vor veni cu sicriul ales de către dumneavoastră, vor așeza persoana decedată în sicriu și vor face depunerea la capela unei biserici, dacă este cazul.
 3. Vă oferim consiliere in vederea obținerii actelor necesare înhumării
  4.În ziua înhumării, reprezentanții noștri se vor deplasa la capela bisericii, unde va avea loc slujba de înmormântare, cu cel puțin 15 minute mai devreme, pentru a pregăti ultimele detalii.

Ajutor deces

I. Condiții de acordare

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât Salariul Mediu Brut prevăzut la art. 33 alin. (5). din legea pensiilor;
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:

II. Soţul;

copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3);
În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

III. Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile de la solicitare de:

a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) Casa Teritorială de Pensii, respectiv Casa teritoriala de Pensii , în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(2) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.
– (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului..

Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.
Mod de calcul si plata.
Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice), valabil la data decesului.

Pentru anul 2024 cuantumul ajutorului de deces este 7.567 lei.

In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar, adica 3.783,5 lei;

IV. Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :

* cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
* certificat de deces in original si copie ;
* actul de identitate al solicitantului in original si copie ;
* acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie ;
* acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
* certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

V. Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile de la solicitare de către :

# angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
# institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
# casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora ;
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea „ACHITAT „, data, semnatura si stampila.
In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana de Pensii Publice.
Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

Acte necesare pentru obținerea certificatului constatator al decesului:

 1. BI/CI decedat/ă;
 2. acte stare civilă  decedat/ă;
 3. antecedente medicale decedat/ă.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de deces

 1. certificatul constatator al decesului/ei;
 2. buletinul de identitate al decedatului/ei;
 3. certificatul de naştere şi căsătorie al decedatului/ei;
 4. livretul militar pentru bărbaţii care nu au împlinit vârsta de 50 de ani;

*La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soţ, soţie, părinţi, copii), cu buletinul de identitate;

Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauză violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de la Casa De Pensii: 

 1. cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 2. certificat de deces (original şi copie);
 3. act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 4. acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 5. dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • Capitolul I: Dispoziţii generale (pag. 15)
 • Capitolul al II-lea: Organizarea cimitirelor(pag. 17)
 • Capitolul al III-lea: Administrarea cimitirelor (pag. 21)
 • Capitolul al IV-lea: Atribuirea locurilor de inmormantare (pag. 18-21)
 • Capitolul al V-lea: Transmiterea dreptului de folosinta (pag. 29)
 • Capitolul al VI-Iea: Dispoziţii privind ordinea in cimitir (pag. 31)
 • Capitolul al VII-lea: Despre inmormantari (pag. 33)
 • Capitolul al VIII-lea: Despre deshumari si reinhumari (pag. 35)
 • Capitolul al IX-lea: Despre constructiile funerare (pag. 38)
 • Capitolul al X-lea: Incetarea dreptului de folosinta (pag. 42)
 • Capitolul al XI-lea: Reglementarea unor situatii speciale (pag. 46)
 • Capitolul al XII-lea: Dispozitii finale (pag. 49)

Biserica ne învață că moartea înseamnă despărțirea sufletului de trup. De multe ori, cufundați în grijile zilnice, uităm de faptul că, într-o zi, vom fi chemați de Dumnezeu să dăm socoteală de cele săvârșite aici, pe Pământ. Este dureros, însă moartea reprezintă o realitate și se cuvine să cunoaștem ce trebuie să facem când noi – sau apropiații nostri – întâmpinăm astfel de necazuri. Dorim să venim în sprijinul oamenilor care, derutați de durere, se lasă influențați, uneori, de diferitele păreri ce apar în legatură cu obiceiurile de la înmormântare. De aceea, abordarea noastra va fi una corectă, în acord cu învățătura de credință ortodoxă.

În momentele de suferință, se cuvine ca familia să aduca preotul pentru a spovedi și, în funcție de vrednicie, pentru a împărtăși persoana respectivă.

Pregatirea răposatului pentru înmormântare

În momentul în care are loc un deces, este nevoie de constatarea decesului de către medicul de familie sau echipajul ambulanței, spălarea trupului și îmbrăcarea lui cu haine noi, așezarea răposatului în sicriu, cu privirea spre răsărit, îmbălsămarea defunctului, depunerea la capelă, pentru priveghi.

Pe pieptul decedatului  vor fi așezate o icoană, toiagul din ceară – care va arde în timpul slujbei – și o cruce din ceară sau lemn.

La capelă, familia solicită sfeșnic, lumânări, tămâie, cărbune pentru ars tămâia și o candelă de veghe.

În zilele premergătoare înmormântării, familia va lua legatura cu preotul paroh, pentru citirea stâlpilor – cele 11 Evanghelii ale Învierii. La citirea stâlpilor este nevoie de 4 lumânări, care se vor așeza în colțurile sicriului .

Ziua înmormântării

Stabilindu-se ziua și ora se va organiza slujba de prohodire a personei decedate. La slujbă se vor imparți cele 24 de pominete (lumânare aprinsă , batistă și o pungă cu un colac și un fruct). La sfârșitul slujbei apropiații defunctului vor trece pe rând și vor săruta icoana de pe pieptul celui ce s-a mutat la Domnul, în semn de iertare, după care, icoana se va da de pomană cuiva apropiat.

Drumul catre cimitir

Cortegiul funerar va fi alcatuit din persoana care va duce crucea decedatului urmată de cea care va duce steagul, panererele cu colivă și vinul , sfeșnicele; preotul și cântărețul, urmați de mașina mortuară cu sicriul (care este înconjurată de coroanele primite), apoi familia decedatului și apropiații.

La cimitir

Preotul va rosti o rugăciune înainte de coborârea în groapă, apoi săvârșește tot ritualul de îngropare (varsă untdelemn și vin peste cel decedat, pecetluiește groapa) și binecuvântează coliva precum și ofrandele care se împart la cimitir.

Pomenirea după înmormântare

Familia celui decedat cheamă la masă, după înmormântare, pe cei care au luat parte la ceremonie, rude, cunoscuţi şi, îndeosebi, pe cei care au ajutat la pregătirile de înhumare.

După oficierea slujbei şi binecuvântarea ofrandelor de mâncare şi băutură, cei prezenţi sunt datori să mănânce cu cuviinţă şi cu rugăciune în gând, pentru cel decedat. Nu se vorbeşte fără rost, nu se fac glume, nu se râde, dar nici nu se mănâncă, nici nu se bea întocmai ca la nuntă. În loc de „noroc!” sau altă urare, atunci când se gustă din pahar, se zice „Dumnezeu să-l/s-o ierte”, iar când se primeşte un vas, îmbrăcăminte etc. de pomană, nu se zice mulţumesc ci „Dumnezeu să primească!”.

Pomenirile de după înmormântare

 • La 3 zile după moarte (care coincide, de regulă, cu ziua înmormântării), în cinstea Sfintei Treimi şi a Învierii din morţi a Mântuitorului a treia zi.
 • La 9 zile după moarte, „ca răposatul să se învrednicească de părtăşia cu cele 9 cete îngereşti şi în amintirea ceasului al 9-lea, când Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tâlharului raiul pe care ne rugăm să-l moştenească şi morţii noştri”.
 • La 40 de zile (sau şase săptămâni), în amintirea Înălţării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile dupa Înviere, „pentru ca tot aşa să se înalţe şi sufletul răposatului la cer”.
 • La trei, şase şi nouă luni, în cinstea Sfintei Treimi.
 • La un an, după exemplul creştinilor din vechime care anual prăznuiau ziua morţii martirilor şi a sfinţilor, ca zi de naştere a lor pentru viaţa de dincolo.
 • În fiecare an, până la 7 ani de la moarte, ultima pomenire anuală amintind de cele 7 zile ale creaţiei.

Pomenirea de 40 de zile

Ridicarea Panaghiei

La pomenirea de 40 de zile, numită pe alocuri slujba de ridicare a Panaghiei, pe langă celelalte, se pregătesc o icoană şi un colac. Din colac, preotul va scoate părticica pe care o va aşeza apoi pe icoană şi din care va împărţi spre gustare rudelor decedatului.

Referitor la darurile care se dau de pomană, se obişnuieşte ca, la 40 de zile şi un an, să se dea diferite lucruri şi mai ales îmbrăcăminte şi încălţăminte, obiecte de uz casnic etc. Binecuvântarea acestor daruri, îndeosebi de haine, se face de către preot printr-o rugăciune specială aflată în Molitfelnic. Există obiceiul îndatinat să se împartă de fiecare dată farfurii cu mâncare, căni sau pahare şi linguri sau furculițe: şase, douăsprezece, douazeci şi patru. Rânduielile bisericeşti nu prevăd nimic în această privinţă şi fiecare poate da cât crede de cuviinţă, numărul acestora neavând nici o influenţă asupra stării sufleteşti a celui răposat.

Familia trebuie să aibă grijă ca răposatul să fie pomenit cât mai mult cu putinţă în cadrul Sfintei Liturghii.

De aceea, după pomenirea de 40 de zile, este bine să se dea preotului un pomelnic pentru patruzeci de zile (numit sărindar), ori pentru un an, pe care acesta să-l pomenească la toate Sfintele Liturghii pe care le săvârşeşte în Sfânta Biserică.

Adresa magazinului:

Strada Aurorei, Nr. 1, Buzău
(puncte de reper: Biserica Banu, Maternitatea nouă, Colegiul B.P. Hașdeu)

Telefon:

Contactați-ne NON-STOP
0732.320.164
0769.160.488

E-mail:info@funerarebuzau.ro

 

Sună